globe

EN

arrow-down

ตัวแทนสโมสรไทยลีก 1-3 เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมฯ

สมาคมฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ขึ้น

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมในครั้งนี้ มี พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมฯ, อุปนายกสมาคม , สภากรรมการ และ รองเลขาธิการสมาคมฯ

พร้อมกันนี้ ยังมีตัวแทนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ประกอบด้วย นายสมพร ไชยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย, นางสาวกมลวรรณ สุทธิบุตร หัวหน้างานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร กองทะเบียนสมาคมกีฬา สำนักกฎหมาย และ นายจามร จามรี นิติกร 3 งานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร กองทะเบียนสมาคมกีฬา สำนักกฎหมาย

ส่วน ตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ประกอบด้วย นิโก้ นูวรรณศักดิ์ ประสานงานฝ่ายพัฒนาสำนักงานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ขณะที่ ตัวแทนจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือเอเอฟซี ประกอบด้วย ยอดแก้ว ภาวดี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลพัฒนาอาเซียน ในสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย และ วิคตอเรีย โก๊ะ ผู้บริหารสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย ในภูมิภาคอาเซียน, ตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอแห่งอาเซียน วินตัน ลี เลขาธิการเอเอฟเอฟ เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมผ่านทางออนไลน์

โดย พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง กล่าวว่า “สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมต้องขอบคุณทุกท่านที่เสียเวลาอันมีค่า เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ซึ่งข้อบังคับของสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ว่า จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญขึ้น ไม่เกินเดือนเมษายนของทุกๆ ปี”

“แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และตามมาตรการของศบค. ทำให้สมาคมฯ ไม่สามารถจัดประชุมในเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ แต่หลังจากที่สถานการณ์ และมาตรการต่างๆ ผ่อนคลายลง เราจึงได้สามารถจัดประชุมกันอย่างพร้อมเพียงได้ ตามระเบียบข้อบังคับที่ให้เราจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้”

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นภาวะวิกฤตที่ทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้าง และกินเวลายาวนาน ถึงปัจจุบันก็ 2 ปีแล้ว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถประมาณการณ์ได้ แต่วันนี้ฟุตบอลไทยกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมใจกันต่อสู้ พร้อมอยู่เคียงข้างฟุตบอลไทยมาจนถึงวันนี้ ผมหวังว่าทุกท่านจะดลับมาสู่ภาวะปกติในเวลาอันใกล้นี้”

“ผมต้องขอบคุณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้บริหารสโมสรที่ได้ทุ่มเทเสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อร่วมกันพัฒนาวงการฟุตบอลไทยสืบต่อไปครับ”

สำหรับ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมใหญ่สามัญ ข้อ 21.1.4 กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศทางราชการตามกฎหมายใดๆ จนมีเหตุขัดข้องไม่อาจประชุมในที่แห่งเดียวกันได้ ก็ให้สามารถจัดประชุมและลงมติด้วยวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะด้วยเครื่องมือใดๆ ไม่ว่าจะมองเห็นกันหรือไม่ก็ตาม ก็ถือเป็นประชุมที่ชอบโดยข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ให้นำพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาบังคับใช้ได้โดยอนุโลม มีสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียง เข้าร่วมทั้งหมด 77 สโมสร

โดยมีวาระสำคัญๆ ดังนี้

วาระที่ 1 นับองค์ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่า การประชุมใหญ่นี้จัดขึ้นตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

- จำนวนเสียงสมาชิกที่ลงมติรับรอง 49 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่ผู้สิทธิ์ออกเสียง 72 คน

วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ครั้งก่อน

- มีสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิละคะแนน 72 เสียง และมีการลงคะแนนรับรอง 50 เสียง

วาระที่ 3 สุนทรพจน์ของนายกสมาคม

วาระที่ 4 เพื่อทราบ

4.1 รายชื่อสโมสรสมาชิกที่มีการโอนสิทธิความเป็นสมาชิก

4.2 การแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบการเลือกตั้งของสมาคมฯ ตามฟีฟ่าสั่งการ

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณา

5.1 การแต่งตั้งสมาชิกเพื่อตรวจสอบรายงานการประชุม

- มีสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิละคะแนน 75 เสียง และมีการลงคะแนนรับรอง 74 เสียง

5.2 รับรองรายงานการดำเนินงานกิจกรรม และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินการกิจการของสมามคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

- มีสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิละคะแนน 75 เสียง และมีการลงคะแนนรับรอง 74 เสียง

5.3 การนำเสนองบดุลที่ได้รับการตรวจรับรองแล้ว และรายงานแสดง รายรับ – รายจ่าย ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

- มีสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิละคะแนน 75 เสียง และมีการลงคะแนนรับรอง 74 เสียง

5.4 การรับรองฐานะการเงิน

- มีสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิละคะแนน 75 เสียง และมีการลงคะแนนรับรอง 74 เสียง

5.5 การขออนุมัติงบประมาณ

- มีสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิละคะแนน 76 เสียง และมีการลงคะแนนรับรอง 73 เสียง

5.6 การขออนุมัติรับสมาชิก

- มีสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิละคะแนน 76 เสียง และมีการลงคะแนนรับรอง 76 เสียง

5.7 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมาคมฯ

- มีสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิละคะแนน 77 เสียง และมีการลงคะแนนรับรอง 75 เสียง

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ได้กล่าวปิดท้ายการประชุมว่า “สมาคมฯ เองยังมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ และปรับปรุงการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร และมีมาตรฐานเป็นสากล แม้บางครั้งสิ่งที่สมาคมฯ ได้ทำอาจมีผลกระทบต่อสโมสร แต่สมาคมฯ ก็พร้อมจะชี้แจงว่าทำไมต้องกระทำเช่นนั้น ที่สำคัญ สมาคมฯ ขอยืนยันว่า ทุกสิ่งที่เราได้ทำไป ก็เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กร เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นสากลครับ

ทั้งนี้ สมาคมฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการ เพือพัฒนาวงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ฟุตบอลไทยก้าวไปสู่การมีมาตรฐานการทำงานที่เป็นสากล

S__3399862.jpg

S__3399841.jpg

S__3399865.jpg

S__3399856.jpg

S__3399858_0.jpg

S__3399852.jpg

S__3399859.jpg

Latest

25 Nov 2021

‘โค้ชวัง’ ต้องเช็คความฟิต ‘แฮมิลตัน’ - ‘โค้ชอู๊ด’ บอกท่าเรืออาจมีการเสริมทัพกองหน้า

thai league

ตัวแทนของ หนองบัว พิชญ เอฟซี กับ การท่าเรือ เอฟซี MEET THE PRESS
Read morearrow-right

18 Nov 2021

‘โค้ชฉ่วย’ แอบหวังตราดคว้าแชมป์ไร้พ่าย - ‘โค้ชแป๊ะ’ กร้าวพร้อมทำให้ตราดเจองานยาก

thai league

ตัวแทนของ ตราด เอฟซี และ แพร่ ยูไนเต็ด เข้าร่วมงานแถลงข่าว Meet the press
Read morearrow-right

18 Nov 2021

ไทยลีก ประกาศรางวัลยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคม 2564 ของไทยลีก 1 และ ไทยลีก 2

thai league

ไทยลีก ประกาศรางวัลยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคม ฤดูกาล 2021/22 ของไทยลีก 1 และ 2
Read morearrow-right

18 Nov 2021

‘โค้ชแบน’ บอกแข้งเทพกำลังมั่นใจ - เมืองทองต้องเช็คฟิต ‘โรช่า’ ก่อนเยือนบียู

thai league

ตัวแทนของ ทรู แบงค็อก และ เมืองทอง ยูไนเต็ด เข้ารวมงานแถลงข่าว Revo Thai League Meet the press
Read morearrow-right

12 Nov 2021

เชียงรายขาด ‘เฟลิเป้-พิธิวัตต์’ ต้อนรับท่าเรือ - ‘โค้ชอู๊ด’ บอกท่าเรือต้องรัดกุมกับเกมเยือนมากขึ้น

thai league

ตัวแทนของ ลีโอ เชียงราย และ การท่าเรือ ร่วมงานแถลงข่าว รีโว่ ไทยลีก Meet the press
Read morearrow-right

11 Nov 2021

'โค้ชโอ่ง' ไขก๊อกลาออกจากกุนซือท่าเรือ

thai league

ดุสิต เฉลิมแสน ลาออกจากการเป็นกุนซือ การท่าเรือ เอฟซี
Read morearrow-right